Cụ thể, theo Điều 6 của Luật Đầu tư 2020 quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

1. Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

2.  Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

3. Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

4.  Kinh doanh mại dâm;

5. Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

6. Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

7. Kinh doanh pháo nổ;

8.  Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trên đây là 8 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh từ 1/1/2021 theo Luật Đầu tư 2020.

QN

"https://thuonghieucongluan.com.vn/bat-dau-tu-1-1-2021-co-8-nhom-nganh-nghe-bi-cam-dau-tu-kinh-doanh-a110375.html"